Adatvédelmi szabályzat

 

                                                                                            TMX Mobile Solution Szerviz Kft.

                                                                                          A d a t v é d e l m i  s z a b á l y z a t

                                                                                          Készítette: dr. Bakos Mariann ügyvéd

                                                                                                 Budapest, 2014. május 25.

 

I. A./ Előszó

 1./ A TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (a továbbiakban: Kft.) az ügyfeleinek a személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelés érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

Felhasznált jogszabályok:

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény továbbá ennek végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm.rendelet

-        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

2./ A szabályzat rendelkezései kötelező érvényűek a belföldön és a külföldön gyakorolt tevékenységekre egyaránt. A Kft. tevékenységet csak belföldön végez.

3./ A Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

4./ A jelen adatvédelmi szabályzat által tartalmazott szabályokat a szolgáltatásunkat igénybe vevők a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszik, ezen túlmenően külön beleegyezésre nincs szükség.

5./ A szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.

B./ Definíciók

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 Különleges adat:

a)      a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)      az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

II. Alapfogalmak

1./ A Kft. a tevékenységét úgy folytatja, hogy az összhangban legyen a hatályos – különösen az I./ pontban rögzített - jogszabályok előírásaival és az azokban foglalt követelményekkel.

2./ A Kft. a jelen szabályzatot azért használja, hogy az adatok kezelésére vonatkozó speciális, a Kft. működése során jelentkező egyedi szabályokat meghatározza.

3./ A Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

- értesítési név

- telefonszám

- értesítési cím

- elektronikus cím

III. A./ Adatkezelés elvei és jogalapja; adatbiztonság

 1./ A Kft. személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés során meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2./ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3./ Az adatkezelés során a Kft. biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4./ Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

5./ A Kft-t az ügyfelek, mint a Kft. szolgáltatását igénybe vevők hozzájárulása illetve az I./ pont szerinti jogszabály szerinti felhatalmazások jogosítják fel a személyes adatok kezelésére.

6./ Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

7./  Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

8./ Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

9./ A Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az I./ pontban rögzített jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10./ A Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11./ A Kft. a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel.

12./ A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Kft. intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 13./ Az adatbiztonságnak megfelelés céljából a Kft. az általa kezelt adatokat egy külön adattárolás céljára készült, fokozott számítástechnikai biztonsággal és védelemmel ellátott szerveren tárolja.

14./ A Kft. az I./ pontban meghatározott jogszabályokban meghatározott feltételek bekövetkeztét követően az adatokat törli, akként, hogy azokat oly módon teszi felismerhetetlenné, hogy a helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

15./ Az adatkezelés ideje megegyezik az elévülési idővel.

B./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására vonatkozó külön szabályok

16./ A Kft, jelen B./ pont szerint, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

17./ A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

18./ A szolgáltató - a III/B/17./ ponton túlmenően foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

19./ A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a III/B/18. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az e pont szerinti adatkezelést megtilthassa. Az e pont szerinti adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

20./ A III/B/16-18./ pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A III/B/19./ pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

21./ A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

IV. Jogok és kötelezettségek

1./  Az érintett kérelmezheti a

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2./ Az érintett kérelmére a Kft. – a belső adatvédelmi felelős útján - tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3./ A Kft. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4./ Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartama személyes adatok esetében öt év, különleges adatok esetében húsz év.

5./ A Kft. köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában.

6./ Az előző pontban foglalt tájékoztatás ingyenes.

7./ Az érintett tájékoztatását a Kft. csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8./ A tájékoztatás megtagadása esetén a Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az előző pontban rögzített törvény mely rendelkezése alapján került sor, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9./ Az elutasított kérelmekről a Kft. a Hatóságot évente, a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

10./ Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kft. helyesbíti.

11./ A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

12./ Törlés helyett a Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

13./ Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

14./ A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

15./ Ha a Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

16./ Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt a Kft. közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

17./ Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a Kft. egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

-        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

-        az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

-        az adatkezelés időtartamáról,

-        arról, ha az érintett személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli,

-        arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint

-        az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.

18./ Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

19./ Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

20./ A Kft, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

21./ Ha a Kft, mint adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

22./ Ha az érintett az adatkezelőnek az előző pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 20./ pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az V./ pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

23./ Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a 21./ pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a V./ pontban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat a Kft, mint adatkezelő ellen. A Kft. az érintettet is perbe hívhatja.

24./ Ha az adatkezelő a 21./ szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

25./ Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 V. Bírósági jogorvoslat

1./ Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IV./ pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

2./ Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A IV./ 23./ és 24./ pont szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

3./ A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4./ A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

5./ Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a IV./ pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

6./ Ha a bíróság a IV./ pontban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a IV./ 23./ és 24./ pontban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

7./ A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

8./ Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

9./ Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

10./ Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

11./ Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VI. Egyebek

1./ A Kft által üzemeltett honlapon lehetőség van egyes online szolgáltatások igénybevételére.

2./ A Kft. által üzemeltetett honlap az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap-látogatók személyével nem kapcsolják össze.

3./ A Kft. személyazonosításra alkalmas adatokat nem rögzít.

4./ A Kft. elérhetőségei:

Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B.

Honlap: www.tmx.hu

Elektronikus cím: info@tmx.hu

5./ Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is lehet fordulni.

A Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, honlap:  http://www.naih.hu, elektronikus elérhetőség:  ugyfelszolgalat@naih.hu

 6./ Az Szabályzat szövege nyilvános, bárki részére rendelkezésre áll az VI/5./ pont alatt szereplő címünkön található ügyfélszolgálati irodánkban valamint a honlapunkon, és abba mindenki betekinthet.

7./ A Szabályzatot a Kft. a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve hatályos.

Budapest, 2014. május 15.